„Przyjaciel Hotelu Zamek Gniew****” PROGRAM LOJALNOŚCIOWY

  1. Zamek Gniew
  2. Hotel
  3. PROGRAM LOJALNOŚCIOWY
22 . 09
23 . 09

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

„Przyjaciel Hotelu Zamek Gniew****”

 

I. Postanowienia regulaminu programu „Przyjaciel Hotelu Zamek Gniew****”

1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w programie lojalnościowym

Hotelu Zamek Gniew**** w Gniewie.

2. Organizatorem Programu jest 

Zamek Gniew Sp. z o.o. z siedzibą w Gniewie (83-140) przy ul. Zamkowa 3, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 958-118-15-15 oraz numer REGON 191465328, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000041858, o kapitale zakładowym w wysokości 1.500.000,00 PLN. Kapitał Zakładowy 6 500 000 PLN.. 
II Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy Regulamin określa warunki udziału w Programie lojalnościowym Przyjaciele Hotelu zamek Gniew (zwanym dalej Programem Wyjątkowy Gość lub Programem) oraz zasady jego działania.

2. Program prowadzony jest od dnia 01.06.2020 r. 

3. Celem programu „Przyjaciel Hotelu Zamek Gniew ” jest nagradzanie uczestników Programu w ramach uczestnictwa w Programie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

4. Definicje:

OrganizatorProgram – program Karta Lojalnościowa Hotel Zamek Gniew

Uczestnik- uczestnik programu „Przyjaciel Hotelu Zamek Gniew ”, który na warunkach opisanych w niniejszym regulaminie przystąpił do Programu „Przyjaciel Hotelu Zamek Gniew”

Przyjaciel Hotelu Zamek Gniew - Karta oznakowana napisem „Przyjaciel Hotelu Zamek Gniew ”, posiadająca indywidualny numer,  służąca identyfikacji uczestnika, gromadzeniu punktów.

Konto punktowe – konto klienta „Przyjaciele Hotelu Zamek Gniew ”, na którym gość gromadzi punkty w ramach uczestnictwa w Programie.

Prezent lub Korzyść - każda korzyść rozumiana jako usługa lub rzecz, którą uczestnik może otrzymać z tytułu uczestnictwa w programie.

Saldo punktowe- liczba punktów zebranych przez uczestnika w ramach uczestnictwa w Programie.

Formularz uczestnika - dokument składany przez osobę chcącą przystąpić do Programu zawierający zgodę na warunki uczestnictwa w Programie określone niniejszym regulaminem oraz zgodę na przetwarzanie podanych przez tę osobę danych osobowych, która to zgoda stanowi podstawę ich przetwarzania, będący jedną z form przystąpienia do programu.

 

III. Warunki przystąpienia do Programu

1. W Programie lojalnościowym mogą uczestniczyć osoby fizyczne powyżej 18 roku życia i

posiadające pełną zdolność do czynności cywilno-prawnych.

2. Program nie dotyczy pobytów grupowych.

3. W Programie nie mogą uczestniczyć pracownicy spółki z o.o. Zamek Gniew.

4. Warunkiem korzystania z przywilejów wynikających z faktu uczestnictwa w programie jest brak zaległości płatniczych na rzecz Organizatora Programu.

5. Korzyści wynikających z uczestnictwa w Programie nie można łączyć z innymi promocjami

oferowanymi przez Hotel Zamek Gniew****, chyba że dana promocja przewiduje taką możliwość.

 

IV. Przystąpienie do programu

1. Warunkiem uczestnictwa w programie jest złożenie deklaracji członkowskiej oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów związanych z realizacją niniejszego Programu Lojalnościowego.

2. Organizator zastrzega sobie prawo ustanowienia innego sposobu przystąpienia do Programu, który będzie określany odrębnymi regulaminami.

3. Przystępując do Programu uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.

 

V. Zasady działania Programu

1. Za każdy wydany 1 zł na usługi hotelowe (nie gastronomiczne i usługi w SPA), uczestnik otrzymuje 1 pkt. zapisywany na specjalnej karcie lojalnościowej, którą uczestnik otrzymuje przy zapisie do programu. Program Lojalnościowy oferuje trzy progi statusu Uczestnika na podstawie zebranych punktów:

a) I PRÓG – nazwa karty „Karta Rycerska” - do 5000 zł.

Korzyści:

• Zniżka 5% na wszystkie usługi w hotelu (nocleg, gastronomia, zabiegi spa, wypożyczalnie, bez zakupów w sklepiku hotelowym). Zniżka na nocleg liczona od cen wyjściowych – promocje nie łączą się z innymi promocjami oferowanymi przez hotel

b) II PRÓG - nazwa karty „Karta Hetmańska” - POWYŻEJ 5000 zł.

Korzyści:

• Zniżka 7% na wszystkie usługi w hotelu (nocleg, gastronomia, zabiegi spa, wypożyczalnie, bez zakupów w sklepiku hotelowym). Zniżka na nocleg liczona od cen wyjściowych – promocje nie łączą się z innymi promocjami oferowanymi przez hotel

• Darmowe wypożyczenie rowerów na 3 godz. na pokój uczestnika programu

• Wstawka owocowa lub słodka do pokoju uczestnika programu

c) III PRÓG - nazwa karty „Karta Królewska” - POWYŻEJ 10 000 zł.

Korzyści:

• Zniżka 10% na wszystkie usługi w hotelu (nocleg, gastronomia, zabiegi spa, wypożyczalnie, bez zakupów w sklepiku hotelowym). Zniżka na nocleg liczona od cen wyjściowych – promocje nie łączą się z innymi promocjami oferowanymi przez hotel

• Darmowe wypożyczenie rowerów na 1 dzień podczas pobytu na pokój klubowicza

• Wstawka owocowa lub słodka do pokoju

• Wino na powitanie w pokoju klubowicza

2. Przywileje obowiązują tylko przy dokonywaniu rezerwacji pobytu bezpośrednio przez hotel.

Zniżki nie obowiązują przy rezerwacjach przez portale sprzedażowe OTA (np. Booking.com, HRS, Travelist, Expedia itp.). Podczas pobytu uczestnik powinien preautoryzować kartę płatniczą i dokonywać płatności za usługi na pokój. Punkty za płatności kartą płatniczą lub gotówką za usługi gastronomiczne w barach i restauracjach hotelowych nie wliczą się do programu ale uczestnik otrzyma należny rabat wynikający z progów.

3. Dokonując rezerwacji należy poinformować o uczestnictwie w programie lojalnościowych „Przyjaciel Hotelu Zamek Gniew****”.

4. Rozliczenia finansowe oraz aktualizacja statusu Uczestnika Programu dokonywane są tylko poprzez recepcję Hotelu Zamek Gniew****. Uczestnik programu po każdorazowym wymeldowaniu otrzyma na podany podczas meldunku adres e-mail, informację o ilości zebranych punktów.

5. Zniżki oraz przywileje przysługujące Uczestnikowi Programu nie łączą się z promocjami i ofertami specjalnymi proponowanymi przez Hotel, stale bądź okresowo i skierowanymi do ogółu Gości hotelowych. W takim przypadku Uczestnik Programu sam wybiera korzystniejszą dla niego ofertę.

VI Karta Programu

1.    Celem karty Programu jest identyfikacja uczestnika w Programie Przyjaciele Hotelu Zamek Gniew . Każda karta posiada unikalny numer do niej przypisany. Uczestnik może mieć tylko jedną kartę.

2.    Nie jest możliwe przekazanie Salda Punktowego jednego Uczestnika na dobro innego Uczestnika.

3.    Karta wydawana jest przy najbliższej, po rejestracji, wizycie uczestnika w Hotelu .

4.    Karta wydana Uczestnikowi pozostają własnością Organizatora.

5.    Karta wydana Uczestnikowi nie jest kartą płatniczą, bankomatową, kredytową.

6.    Ważność karty określa się na okres do 3 lat, dopuszcza się przedłużenie ważności karty Uczestnikowi przez Organizatora, jednak nie dłużej niż do końca trwania Programu „Przyjaciel Hotelu Zamek Gniew ”. Z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszego wygaszenia ważności karty w przypadku zakończenia funkcjonowania programu.

7.    W przypadku zniszczenia, zagubienia, utraty lub kradzieży Karty Uczestnik jest zobowiązany powiadomić niezwłocznie o tym fakcie Organizatora.

 

VII. Przetwarzanie danych osobowych

1. Dane osobowe Uczestników Programu będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 s.1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

2. Administratorem danych osobowych Uczestników Programu jest Zamek Gniew Sp. z o.o. z siedzibą w Gniewie (83-140) przy ul. Zamkowa 3, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 958-118-15-15 oraz numer REGON 191465328, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000041858.

3. Dane kontraktowe Organizatora Programu:

- Telefon: +48 58 535 38 80 tel. kom: +48 666 010 394 

- Adres e-mail: recepcja@zamek-gniew.pl

- Zamek Gniew Sp. z o.o. z siedzibą w Gniewie (83-140) przy ul. Zamkowa 3,

4. Dane osobowe przetwarzane będą w celach:

- związanych z przeprowadzeniem Programu i wykonaniem uprawnień oraz obowiązków w ramach niniejszego Programu - do czasu zakończenia Programu, z tym zastrzeżeniem, że dane te mogą być przetwarzane również po zakończeniu

Programu, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych, a także do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/umów lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych,

- spełnienia ciążących na Organizatorze obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego (np. wobec Urzędu Skarbowego) - do czasu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa,

- świadczenia usług drogą elektroniczną i przesyłania informacji handlowych – na podstawie Państwa zgody,

- marketingu bezpośredniego produktów lub usług, w tym nawiązania kontaktu, przedstawiania oferty, prowadzenie pomiarów i analiz, nieobejmujących profilowanie – na podstawie Państwa zgody.

Dane dla celów marketingowych, w przypadku przetwarzania na podstawie zgody, przetwarzane będą do czasu jej wycofania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu, dane przetwarzane będą do czasu wniesienia sprzeciwu.

5. Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty:

a.) Spółki z Grupy POLMLEK,

b.) Podmioty uprawnione na podstawie obowiązującego prawa np. sądy i organy państwowe

(np. Urząd Skarbowy),

c.) Firmy świadczące usługi z którymi współpracujemy m.in. informatyczne, marketingowe,

reklamowe, księgowo-finansowe, audytorskie i kontrolne, prawne, remontowo-budowlane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

6. Przysługują Państwu następujące uprawnienia:

- Dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych,

- Zmiany danych (sprostowania, uzupełniania, aktualizacji),

- Wycofania zgody w dowolnym momencie w przypadkach przetwarzania danych na podstawie udzielonej uprzednio zgody,

- Ograniczenia przetwarzania w dowolnej chwili, ze względu na szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa,

- Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się podstawie prawnie uzasadnionego interesu, lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację,

- Żądania usunięcia danych,

- Przenoszenia danych osobowych tj. do otrzymania tych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, oraz mają Państwo prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi,

- Wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu przeprowadzenia Programu Lojalnościowego „Przyjaciel Hotelu Zamek Gniew ****”.

 

VIII. Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stroną rozstrzygającą jest Organizator Programu.

2. Organizator Programu ma prawo cofnąć część lub wszystkie przysługujące Uczestnikowi Programu przywileje, bądź anulować Kartę, w przypadku gdy: Uczestnik programu naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu, Uczestnik Programu nie stosuje się do ogólnie przyjętych zasad pobytu w hotelach czterogwiazdkowych, zgodnych z dobrymi obyczajami czy też do poleceń personelu hotelowego lub narusza postanowienia Regulaminu Hotelowego obowiązującego w Hotelu Zamek Gniew, lub gdy dane podane przez Uczestnika Programu w deklaracji członkowskiej okażą się nieprawdziwe.

3. W przypadku utraty Karty lub zmiany danych osobowych, Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić ten fakt Organizatorowi Programu telefonicznie pod numerem:
tel.: +48 58 535 38 80 tel. kom: +48 666 010 394, pisemnie emailem na adres: recepcja@zamek-gniew.pl lub bezpośrednio w Recepcji hotelowej.

4. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do zmiany, w każdym czasie, treści niniejszego Regulaminu bez podania przyczyny i zobowiązuje się informować Uczestników Programu o tych zmianach za pośrednictwem strony internetowej /hotel/regulamin-programu-lojalnosciowego-przyjaciel-hotelu-zamek-gniew, jak i w formie mailowej.

5. Organizator Programu zastrzega sobie prawo zakończenia Programu, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu przejściowego, przy czym Uczestnik Programu ma prawo skorzystać z Programu do trzech miesięcy po jego zakończeniu.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

7. Strony Programu zobowiązują się dążyć do rozstrzygania ewentualnych sporów, mogących powstać w związku z wykonywaniem Programu, w drodze negocjacji na zasadzie porozumienia stron, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia w terminie 30 dni od daty zaistnienia sporu, właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora Programu.

8. Aktualny Regulamin znajduje się na stronie internetowej /hotel/regulamin-programu-lojalnosciowego-przyjaciel-hotelu-zamek-gniew

9. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 01.06.2020 r. do czasu odwołania.

10. Benefity Uczestnika Programu są wyłączone w terminach: okresu świąt oraz weekendów specjalnych.

Newsletter

Zapisz się i otrzymuj najnowsze
informacje o ofertach hotelu.

Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, Serwis wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.
Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKIE, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez Zamek Gniew Sp. z o.o., Zamkowa 3, 83-140, Gniew Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności). Zmiany ustawień plików cookies możesz dokonać w ustawieniach.

Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony

Pliki cookies niezbędne do działania usług dostępnych na stronie internetowej, umożliwiające przeglądanie ofert, dokonywanie rezerwacji, wspierające mechanizmy bezpieczeństwa m.in: uwierzytelnianie użytkowników i wykrywanie nadużyć.

Pliki cookies analityczne

Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika,

Pliki cookies marketingowe

Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich.

Twoje preferencje nie zostały jeszcze zapisane